Prava potrošača

Član 1.

Prodavac je obavezan da Kupcu preda robu tako da Kupac postane njen vlasnik, dok se kupac obavezuje da za to isplati kupoprodajnu cenu i preuzme robu.

Ovaj ugovor je zaključen kao ugovor o prodaji na daljinu u smislu Zakona o zaštiti potrošača (“Sl.glasnik RS” br,62/2014 i br. 88/2021 dalje Zakon) i Zakona o elektronskoj trgovini (“Sl. glasnik RS” br.41/2009,95/2013 i 52/2019) jer je zaključen posredstvom internet prodaje kao sredstva komunikacije.

Član 2.
 • Kupac zaključenjem ovog Ugovora potvrđuje da ga je Prodavac pre njegovog zaključenja obavestio o:
  • osnovnim obeležjima robe
  • adresi i drugim podacima koji su od značaja za utvrđivanje identiteta Prodavca
  • prodajnoj ceni
  • kao i o svim dodatnim poštanskim troškovima i troškovima transporta i isporuke i mogućnosti da se ti troškovi mogu staviti potrošaču na teret
  • načinu plaćanja, načinu i roku isporuke, načinu izvršenja drugih ugovornih obaveza
  • postojanju zakonske odgovornosti za saobraznost robe ugovoru
  • načinu izjavljivanja reklamacije Trgovcu, a naročito o mestu prijema i načinu postupanja trgovca po njima, kao i o uslovima koji se odnose na ostvarivanje prava potrošača po osnovu saobraznosti
  • pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora pod uslovima koji su propisani Zakonom
  • obavezi potrošača da snosi troškove povraćaja robe u slučaju odustanka od ugovora
  • dostupnosti rezervnih delova i tehničkog servisa, održavanju i opravci za vreme i posle prestanka perioda odgovornosti za saobraznost, odnosno posle prestanka proizvodnje i uvoza robe
  • mogućnosti vansudskog rešavanja spora
Član 3.

Kupac ima pravo na jednostrani raskid ovog ugovora , bez obzira na razloge, u roku od 14 dana od dana kada je roba dospela u državinu kupca ili lica koje je on ovlastio za prijem robe.

 • Ugovarači saglasno konstatuju da je prodavac predao kupcu obrazac izjave o odustanku ugovora zaključenog na daljinu, koja čini sastavni deo ugovora i sadrži sledeće podatke:
  • naziv, adresu i adresu elektronske pošte trgovca na koje Kupac dostavlja obrazac za jednostrani raskid ugovora
  • način i rok za vraćanje isporučene robe i povraćaj novca
  • obaveštenje o činjenici da se povraćaj robe od strane Kupca u roku u kome se može jednostrano raskinuti ugovor smatra blagovremenom izjavom o raskidu ugovora

U slučaju jednostranog raskida, Kupac je dužan da vrati primljenu robu, bez drugih obaveza povodom raskida ugovora, izuzev samih troškova vraćanja. Kupac će robu vratiti u neoštećenoj orginalnoj ambalaži, sa svom pripadajućom dokumentacijom koja se nalazi u orginalnom pakovanju i u istom stanju u kakvom je i isporučena, bez ikakvih mehaničkih ili bilo kakvih drugih oštećenja.

Prodavac je dužan da kupcu vrati primljeni iznos bez odlaganja , a najkasnije u roku od 30 dana od dana raskida ugovora.

Danom raskida ugovora smatra se dan kada je izjava o raskidu saopštena Prodavcu.

Član 4.

Izuzetno od odredaba člana 3. ovog ugovora kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora bez opravdanih razloga u slučajevima predviđenim članom 37. Zakona.

Član 5.

Prodavac je dužan da Kupcu isporuči robu u što kraćem roku a najkasnije u roku od 3- 8 radnih dana od zaključenja ovog ugovora s tim da rok ne može biti duži od 30 dana.

Isporuka će biti izvršena na adresi Kupca ili lica koje on ovlasti.

Isporuka robe kupcu biće izvršena putem kurirske službe City Express d.o.o.

Prodavac snosi troškove isporuke robe u Republici Srbiji za pakete u iznosu preko 10.000,00 (deset hiljada) dinara. U slučaju gde su paketi manjeg iznosa , troškove dostave snosi kupac.

Član 6.

Kupac je dužan da prilikom prijema robe pregleda robu i proveri njenu saobraznost sa naručenom, te da istakne postojanje nedostataka koji se mogu uočiti pregledom.

Za skrivene nedostatke koji su postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, Prodavac odgovara u roku od dve godine od predaje stvari, s tim što se pretpostavlja da su nedostaci postojali u momentu prelaska rizika na Kupca, ako se pokažu u roku kraćem od šest meseci od dana prijema robe, čime se ne isključuje pravo Prodavca da dokazuje suprotno.

Momenat prelska rizika sa prodavca na Kupca je momenat predaje robe Kupcu ili licu koje je Kupac ovlastio za prijem robe u njegovo ime.

PU slučaju postojanja nedostataka za koje prodavac odgovara, na prava Kupca i postupak ostvarivanja prava primenjuju se odredbe Zakona.

Član 7.

Kupac se obavezuje da za robu koja je predmet ovog ugovora isplati prodavcu iznos od _______ dinara,i primi fiskalni račun nakon isplate na e-mail adresu.

Član 8.

Kupac je odgovoran za štetu koja nastane propuštanjem da preuzme robu koju mu je poslao Prodavac u skladu sa ovim ugovorom.

Pod štetom se podrazumeva oštećenje na robi, kao i troškovi koje Prodavac ima zbog propuštanja Kupca da preuzme robu, kao što su troškovi čuvanja , prepakivanja vraćanje robe i slično.

Član 9.

U slučaju spora ugovarači su saglasni da se pokuša njegovo rešavanje vansudskim sredstvima u skladu sa odredbama o potrošačkom sporu predviđenim Zakonom.

Član 10.

Potpisivanjem ovog ugovora kupac potvrđuje da mu je prodavac predao obrazac za odustanak od ugovora i obaveštenje o pravima iobavezama potrošača koji proističu iz Zakona o zaštiti potrošača.

Član 11.

Ugovor je zaključen posredstvom sredstava komunikacija , i to putem interneta u jednom orginalnom primerku, na osnovu koga su napravljene dve kopije, od kojih je jedna za Kupca, a druga za Prodavca.

Na sve što nije regulisano ovim ugovorom primenjivaće se odredbe Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o obligacionim odnosima.